Ronde door Vriesland (RdV) 2018

Tot mijn eigen verbazing is het gelukt om voor de (door mij zelf ingestelde) deadline van deze column (nummer 54) mijn droogrit-project af te ronden. Nou ja, verbazing..., als je die deadline maar vaak genoeg verplaatst haal je hem uiteindelijk wel een keer! Onder de naam "Ronde door Vriesland" (kortweg RdV, niet geheel toevallig ook de initialen van de uitzetter) kunt U deze zomer Uw tanden stukbijten op een vrij pittige droogrit van het type "kaart + werkelijkheid" (neem ook kennis van eventuele updates onderaan dit artikel).
Deze RdV is denk ik aan de lastige kant, en zelfs alle top-A-klassers zie ik nog niet foutloos rondkomen (uitdaging!). Een beetje B-klasser zou toch wel een heel eind moeten komen, en C-klassers die deze columns lezen hebben hopelijk al lezende zo veel begrip over "A-klasse-vallen" opgedaan dat ze in ieder geval met enige kennis van zaken kunnen meedoen. Zij worden (zeker als ze toekomstplannen in een hogere klasse hebben) in ieder geval van harte uitgenodigd om ook een poging te wagen. En ik wil wel eens zien of alle A-klassers boven alle B-, en alle B- boven alle C-klassers eindigen... Het is een droogrit, dus U zult niet gauw verdwalen, en van tijdnood zult U ook niet veel last hebben. 
Hoe dan ook, deze RdV kent slechts één klasse: de Liefhebber-klasse. En U mag er ruim twee maanden over doen: de inzendingen moeten uiterlijk op 1 september binnen zijn (deadline!). 
 
Een tip: Hoewel de RdV zich afspeelt rond het Drentse dorp Vries (hoofdplaats van de gemeente met de mooie naam Tynaarlo, gelegen tussen Groningen en Assen) vindt de gehele rit merkwaardigerwijs plaats op het Zeeuwse Zuid-Beveland. Het wedstrijdgebied is niet verschrikkelijk groot, maar schijn bedriegt! Trek er wel enige tijd voor uit en begin er niet op het laatste nippertje aan, want dan gaat het niet lukken... Het zou zo maar kunnen dat het aantal te behalen controles ruim boven de 100 ligt! Maar daar doen we het toch allemaal voor, lekker veel controles halen?
 
Nog een paar aanbevelingen:
 
- deze rit bevat géén scherprijders (gaat ook moeilijk in een droogrit...);
- er zijn géén vallen gebaseerd op voetbruggen, fietspaden, pontveren, landsgrenzen, doorgetrokken bermlijnen, Beltman-puntjes, of "water over de weg" (dat laatste zolang het KNMI geen code rood afgeeft...);
- er zijn géén dwangpijlen of opdrachten op controles;
- er wordt gebruik gemaakt van lekker grote controleborden, zodat U de controles niet over het hoofd kunt zien, zelfs niet bij laagstaande zon of in het geval van hoog ongemaaid gras.
 
Veel succes, mede namens eindcontroleur Jos Bruin!
 
Inleiding
 
Deze Ronde door Vriesland (RdV) wordt verreden aan de hand van twee kaarten: (1) de wedstrijdkaart, en (2) de "werkelijkheid". Net als bij een echte rit dient U de route te construeren op de wedstrijdkaart, en vervolgens te "rijden" in de werkelijkheid. Als de gewenste route in de werkelijkheid niet te rijden is (weg niet aanwezig / verboden in te rijden / keercontrole), dan dient op de wedstrijdkaart bepaald te worden hoe dan verder moet worden gehandeld (aan de hand van de herconstructie-regels), hetgeen dan weer in de werkelijkheid moet worden uitgevoerd, etc.
 
Het systeem is redelijk simpel: van pijl tot pijl de kortste route, waarbij pijlen slechts over zo kort mogelijke afstand tegengesteld in de route mogen worden opgenomen (dus liefst helemaal niet), ook bij het omrijden.
 
Dit zou genoeg moeten zijn, maar om misverstanden te vermijden volgt hier een wat meer formele reglementering.
 
1. Route-opdracht
 
a. Van Start tot Finish dient een aaneengesloten route worden geconstrueerd waarin de op de kaart voorkomende pijlen in nummervolgorde moeten worden opgenomen. Hierbij dient van pijl tot pijl, en ook van de Start naar pijl 1, en van de laatste pijl naar de Finish, steeds de kortste route te worden genomen over op de kaart voorkomende wegen, waarbij de pijlen van de voet naar de punt in de route moeten worden opgenomen. 
 
b. Onder elke pijl wordt geacht een weg te liggen.
 
c. Een pijl kan ook bestaan uit een lijnstuk met daarop een pijlteken; in zo'n geval dient het gehele lijnstuk als pijl te worden beschouwd.
 
d. Alle wegen en samenkomsten van wegen mogen onbeperkt worden gebruikt, met één uitzondering: de genummerde pijlen mogen slechts over zo kort mogelijke afstand tegengesteld in de route worden opgenomen (dus liever een langere route met "minder" tegengesteld, dan een kortere route met "meer" tegengesteld); kruisen of raken van een pijl is onbeperkt toegestaan, evenals het zijdelings op- of afgaan van een pijl. 
 
e. Weggedeelten bedekt door een blauw blokkeringsblokje mogen niet in de route worden opgenomen.
 
f. De aldus geconstrueerde route dient zo nauwkeurig mogelijk te worden gereden. Indien dit niet mogelijk is treden de herconstructieregels in werking (zie artikel 2). Dit is van toepassing in de volgende situaties:
  1. indien een weg niet aanwezig is;
  2. in het geval van een inrij-verbod (kenbaar aan een rood dwarsstreepje over de weg);
  3. bij een keercontrole (getalcontrole).
 
2. Herconstructies
 
a. Indien de geconstrueerde route niet kan of mag worden bereden, moet via kaartwegen een zodanige herconstructie worden gemaakt dat, in volgorde van belangrijkheid:
  1. de oorspronkelijke route op de eerst mogelijke samenkomst van kaartwegen na de onderbreking in de geconstrueerde richting wordt voortgezet;
  2. de omweg zo kort mogelijk is.
 
b. Keren is uitsluitend toegestaan bij keercontroles (en aan het einde van een doodlopende weg, maar als het goed is komt dat niet voor).
 
c. Ten aanzien van de in de herconstructie op te nemen wegen en samenkomsten van wegen gelden dezelfde bepalingen als die welke gelden voor de routeconstructie (zie 1d/1e).
 
d. Indien een keerlus moet worden gemaakt en er is keuze uit linksom of rechtsom, dan dient de keerlus linksom te worden genomen (tegen de klok in).
 
e. Indien een weg vanaf één zijde niet bereden kan of mag worden, mag niet worden aangenomen dat deze weg dan ook niet berijdbaar is vanaf de andere zijde.
 
f. Indien (een deel van) een herconstructie niet kan of niet mag worden bereden, dan vervalt deze herconstructie verder geheel; er dient vanaf het punt van onderbreking een nieuwe herconstructie te worden gemaakt met inachtneming van het gestelde onder 2a.
 
g. Voorkennis: indien een weg niet kan of niet mag worden ingereden, dan wordt men geacht dit feit te onthouden totdat weer (een deel van) de oorspronkelijke route is bereden.
 
3. Afwijkende situaties
 
a. Op een aantal plaatsen wijkt de werkelijke situatie af van de kaartsituatie (een dergelijke afwijking is altijd duidelijk zichtbaar); als hierdoor een deel van de geconstrueerde route wordt overgeslagen dan dient te worden gehandeld volgens de herconstructieregels (zie artikel 2).
 
b. Indien een kaartweg overgaat in een niet-kaartweg, dan dient deze niet-kaartweg gevolgd te worden totdat weer een kaartweg wordt bereikt; doorsteekjes van een niet-kaartweg naar een kaartweg mogen niet worden gebruikt.
 
c. Een rood dwarsstreepje aan het begin van een weg betekent dat die weg vanaf die zijde verboden in te rijden is; vanuit de andere richting (dus komende uit die weg) dient een dergelijk streepje genegeerd te worden. (NB: het dwarstreepje wordt geacht op 0 meter vanaf het begin van de betreffende weg te staan.)
 
4. Controles
 
a. Routecontroles bestaan uit een rechthoekig oranje bord met een groen "paaltje"; de exacte locatie van de controle wordt bepaald door de plaats van het paaltje.
 
b. Controles kunnen zowel rechts als links van de weg staan en worden geacht uit beide richtingen zichtbaar te zijn. 
 
c. Uitzondering: keercontroles (getalcontroles) hebben alleen betekenis indien ze aan het begin van een weg staan (de weg kan dan tot de controle worden ingereden); vanuit de andere richting (dus komende uit die weg) dient een dergelijke controle genegeerd te worden (dus dan niet noteren en niet keren).
 
 
5. Voorbeeld (met uitleg)
 
 
De route van pijl 1 naar pijl 2 loopt (op de kaart) via a-c-d. In wekelijkheid is er geen weg van a naar c; wel is er een weg van b naar c, maar die staat niet op de kaart, zodat keercontrole 8 fout is. Omrijden naar c via b-k-c levert keercontrole 6 op. Nu opnemen bij d via k-b-a-v-w-d (want tegen een deel van pijl 1 in is minder tegengesteld dan tegen pijl 3 in): keercontrole 5. Daarna toch tegen pijl 3 in: naar d via k-h-g-f-s-d (het rode streepje heeft in deze richting geen betekenis), dus controle A.
 
Dan van pijl 2 naar pijl 3: e-f-g-h. De weg f-g is verboden in te rijden (rood streepje). Opnemen bij g door te keren via lusje z, en dan f-e-g (dat is korter dan via f-s-d-e-g). Helaas blijkt lusje z "niet op de juiste plaats liggen"; bij z is er geen lusje, wel bij n, maar dat staat niet op de kaart: controle B is fout. Dus doorrijden en keren via lusje p (controle D), en dan via f naar e. Op e-g vervolgens keercontrole 9; nu opnemen bij h, via e-f-z-n-p-u-m-h (alle andere routes gaan tegen een pijl in): keercontrole 7. Nu nog steeds opnemen bij h door gebruik te maken van lusje m, met zo min mogelijk tegengesteld: via p-n-z-f-s-d-c-k-h-m-h: controle A en keercontrole 4. Ten slotte naar h via d-w-v-a-b-k-h-m-h: controle C.
 
Compleet:  [pijl 1] - (8) - 6 - 5 - A - [pijl 2] - D(B) - 9 - 7 - A - 4 - C - [pijl 3].
 
Inzenden
 
Uw oplossing kunt U inzenden t/m 1 september 2018. Gebruik daarbij de online-controlekaart die U bereikt via de knop "inzenden". 
 
Vragen?
 
Mocht U vragen of opmerkingen hebben over dit reglement, dan kunt U die indienen via het mail-adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; eventueel kunt U ook gebruik maken van het reactie-veld aan het einde van deze webpagina. Mochten er vragen worden gesteld of opmerkingen gemaakt die aanleiding geven tot een nadere toelichting, dan zal die toelichting aan deze pagina worden toegevoegd; het kan dus zinvol zijn deze pagina af en toe opnieuw te bezoeken.
 
Update 1
Op de wedstrijdkaart kwam rechts van de start deze situatie voor: De bedoeling is dat de oranje weg doorloopt, als volgt (inmiddels gecorrigeerd):

 
Update 2

In de buurt van de punt van pijl 31 stonden twee niet-bedoelde "Beltmanpuntjes" (die niet zouden voorkomen).

Deze puntjes zijn inmiddels verwijderd; de wedstrijdkaart is aangepast.

 
Update 3

Langs de voet van pijl 11 liep een wit weggetje waarvan het niet duidelijk was of het al dan niet op pijl 11 aansloot. 

Dit weggetje was niet als aansluitend bedoeld, en is inmiddels van de wedstrijdkaart verwijderd.

 
Update 4

Door de oplettendheid van dezelfde lezer/oplosser die aanleiding gaf tot update 3, is er nu ook een vierde update nodig. Het betreft dit keer de werkelijkheid, waar een zijweg van de Jurjaneweg (de zijweg waar pijl 6 op staat) ten onrechte dood liep:

De werkelijke situatie behoort er zo uit te zien (inmiddels gecorrigeerd op de downloadbare werkelijkheid):

 

    
 
 
 
 


Login

Inloggen voor NRF-functionarissen