Stoppelrit 2018

En dan zijn we nu beland bij column nummer 60! Om dit lustrum luister bij te zetten moet er natuurlijk wel wat zijn om over te schrijven, maar als U weet dat de te bespreken rit de Stoppelrit is, en de uitzetter Henk Beltman (of H.J. Beltman, dus met Beltmanpuntjes!), dan kunt U al vermoeden dat er geen gebrek aan schrijfstof zal zijn. Vrij naar Herman Finkers: Het stoplicht springt op rood, een ander weer op groen, rond Markelo is altijd wat te doen!
 
Laten we het voor de verandering eens op een andere manier aanpakken. In deze Stoppelrit zaten heel wat situaties waarbij je gemakkelijk kon denken dat je het goed deed, maar waar dan later bleek dat er toch een addertje onder het gras zat. Ik ga U een aantal gevallen laten zien waarbij ik dan aangeef hoe je het zou kunnen oplossen. En U mag dan bekijken of U het daarmee eens bent of dat U een fout in de redenering kunt ontdekken. Aan het einde van de column zal ik U dan vertellen in welke van de besproken situaties het inderdaad beter kon dan ik (of liever: de uitzetter) U probeerde aan te praten. Twee opmerkingen: (1) de vlaggen wijzen vandaag tegen de rijrichting in, en (2) om niet alles te verklappen zijn niet alle controles ingetekend! Een tip/verzoek: verdiep U eerst in alle situaties (zes stuks), en bekijk daarna pas de oplossingen verder naar beneden.
[1] Het gaat hier om de route van punt 2 via punt 3 naar punt 4, dus a-b-c-d-e. De weg van a naar b is afgepijld, dus opnemen bij b>c: bij a rechtdoor en dan twee maal linksaf. Dat levert controle E op, met opdracht "HKL". Keren en linksaf, en dan nog twee maal linksaf richting het nieuwe opnamepunt c>d: keercontrole 3. Nu is c nog steeds bereikbaar, omdat onder de "e" van "Kattenberg" een driehoekje ligt, dus via stempelcontrole H om dan bij d linksaf te gaan. Dat laatste blijkt niet te kunnen (geen weg aanwezig), zodat c niet meer te bereiken is. Het nieuwe opnamepunt wordt d>e, te bereiken via een keerlus: bij d rechtdoor, eerste weg rechts, en dan drie maal links. Na keren bij controle 5 kan de route simpel bij d worden hervat. Zou U het ook zo doen, of weet U het beter? Verderop het antwoord! 
 
[2] En hier willen we van punt 6 via pijl 7 naar punt 8. Simpele route (a-b-c), maar niet te rijden: er is geen weg van a naar b. Dus bij a doorrijden, en via e-c-b naar d om daar te keren via het driehoekje en de route bij b>c op te nemen: controle 8. Mee eens?
    
[3] Vanaf a (komend van pijl 7) willen we via punt 8 naar pijl 9, dus via de weg b-c (eerst kortste route naar punt 8). Bij b blijkt die weg linksaf er niet te zijn, zodat we de route moeten opnemen bij c, richting pijl 9. Er is dus weer eens een keerlus nodig, en daarbij is er keuze tussen die rond x (controle 9), of die rond y (controle 10). Omdat die rond x de kortste route oplevert is dat de juiste. Oplossing: K-9-K. Correct?
 
[4] Opnieuw een eenvoudige route: van pijl 23 via de punten 24 en 25 naar z (op weg naar punt 26). Op de weg van punt 24 naar het noorden staat keercontrole 15. We kunnen de route opnemen bij a, door vanuit het noorden te komen. Niet tegen pijlen inrijden, dus via g en h naar b, om via c naar a te gaan; dat levert de controles P en 16 op. Nu wordt het opnamepunt h>b, en daarom keren we om de wegwijzer (Y) bij g, en noteren daarbij twee keer controle P. Of zou U het anders doen?
[5] Hier gaat het om de route van a (komende vanaf punt 25) via punt 26 naar punt 27. En ook hier is dat niet moeilijk: a-b-c-d-e. Na controle W moeten we keren bij controle 18. Route opnemen bij c>d, via b-e-d-f-c: controle 19. Nu opnemen bij d>e, en klaar. O nee, op het laatste moment ontdek je het kleine lusje net rechts van punt 26, waar je nog kan komen via f-d-c: controle 17. En dus: W-18-19-17. Mee eens toch?
 
[6] En als laatste voorbeeld dat ik U ter controle voorleg de route van pijl 8 naar punt 9 van het middagtraject (dat begon weer met een punt 1). Na de stempel H op pijl 8 gaan we vanaf de punt van die pijl linksaf over het begin van diezelfde pijl, en dan rechtsaf naar punt 9, via a-b-e. Meteen na a wordt dat verhinderd door controle N met "HKR". Dus keren en rechtsaf, en dan via c naar b: controle L, ook al met "HKR". Dan maar nog verder naar het westen, via d en e naar het driehoekje bij b: controles G, X (op het slingertje in de weg) en U, de laatste met "HK-DMP 9", dus keren en doorgaan naar punt 9. De score: H-N-L-G-X-U. Of ziet U het anders?
 
Zo, daarmee heeft U wat om over na te denken. Zoals gezegd staan de "oplossingen" aan het einde van deze column. Ik wilde die oplossingen eigenlijk op z'n kop zetten, om spieken wat lastiger te maken, maar dat zou toch niet zo handig zijn: een gedrukte tekst kan je eenvoudig omdraaien, maar met een scherm is dat toch wat problematischer.
 
Om de ruimte tussen begin en einde op te vullen heb ik twee mooie situaties waarbij het om lange omrijroutes gaat. We beginnen met de route rond punt 7 van het middagtraject.
De route van pijl 6 via punt 7 naar z (op weg naar pijl 8) is a-b-c-d-b-c-e-z. Er is slechts één probleem: er is geen weg van c naar d. Het opnamepunt is d>b, maar hoe komen we bij d? Dat moet vanuit het noorden, maar let op: bij x sluiten de twee naast elkaar liggende wegen niet op elkaar aan. En bij w kunnen we niet over het viaduct (als we dat zouden willen) vanwege een doorgetrokken "bermlijn" (?). Daarmee lijkt d onbereikbaar en zou b>c het opnamepunt worden (te bereiken via e en pijl 6). Maar na enig speurwerk blijkt het toch mogelijk om bij d te komen: vanaf c via e-g-x-h-k-m-n-p-s-u-v-d! Dus bij k over het viaduct, bij m over de parkeerplaats ("P"), bij n over de snelweg, bij p door de kaarttekst "A1/E30", en bij v weer over een viaduct. Dat alles leidt al snel tot keercontrole 21, maar daarna kan het nog steeds: g-e-c-b-d-v-u-s-p-n naar de keerlus op de parkeerplaats, en dan weer terug via n-p-s-u-v-d. Ook deze mogelijkheid wordt snel onderbroken: keercontrole 11. Daar kunnen we gemakkelijk omheen over pijl 6, en dan is het welletjes: controle V met "HK-DMP 8".
 
De andere situatie die ik wil laten zien is ook uit het middagtraject, en wel de route rond punt 12. U ziet dezelfde snelweg, iets meer naar het oosten dan in het vorige plaatje. De route van a (komend van punt 11) via punt 12 naar pijl 13 is a-b-c-d-e-b-c-p-q. Alweer één klein probleem met grote (lange) gevolgen: er is geen weg van d naar e. Het opnamepunt e>b moet vanuit het noorden worden aangereden, en dat kan (na bij d gedwongen rechtdoor te zijn gegaan) via g-p-q-v-s-k-h-e. Van v naar s gaat niet, dus dan maar via u naar s: keercontrole 9. Klaar? Nee: er ligt een keerlus bij x, helemaal in de zuidoosthoek van dit kaartfragment. En daar kunnen we heen via q-p-c-b-e-h-k-u-x, en dan weer dezelfde route terug. Dat leidt via stempel D tot keercontrole 7. Nadat we hier gekeerd zijn kunnen we de hoofdroute bij e opnemen en probleemloos vervolgen naar pijl 13, via nogmaals stempel D. Wie dit alles niet door had en de route bij b wilde opnemen in plaats van bij e, die kon keren via de langwerpige lus links van de tekst "Elsen", en zodoende de (fout)controle 25 noteren. Het geheel heeft enige gelijkenis met het vorige voorbeeld, maar dan weer net anders. In beide gevallen gold: je moet het maar zien!
 
En dan nu de "oplossingen" van de problemen uit het begin van deze column.
 
[1] De geschetste oplossing klopt bijna helemaal, maar is niet foutloos. In plaats van de keerlus met controle 5 moet er worden gekeerd  via het lusje boven "ping" van "Camping" (waar controle 4 stond).
 
[2] Nee, dat is ook niet goed. Er is een kortere route van a naar b>c, want er loopt een weg door de tekst "Slagendijk". De eerste ingang (bij de "k") was er niet, en bij de tweede (bij de "S") stond controle J met "HKR" (dus daarna alsnog naar controle 8). Hierbij trouwens de originele kaart; knap vertekend!
 
[3] Alweer onjuist! Rechts van het pijlnummer "9" ligt een klein vierkant ommetje, en dat geeft de allerkortste route. Dus toch K-10-K.
 
[4] Het wordt eentonig: ook dit klopt niet. Helemaal in de rechter bovenhoek van het kaartfragment ziet U een zwarte stip (met de tekst "Belv", van "Belvedère"), en dat is het kaartteken voor toren, en die toren onderbreekt reglementair de weg niet (blijkbaar een poort in  de toren, zoals bij de Dom in Utrecht?). Vanaf controle 16 kunnen we via h-a-c naar de keerlus bij de toren (bereikbaar via de weg door de tekst "14.0"). En omdat de weg h-a er niet is gaan we over pijl 22 via g naar het nieuwe opnamepunt h>b, zodat we nu slechts één keer de P op de controlekaart krijgen, in plaats van twee keer volgens de tekst bij het kaartfragment. NB: Dat het kaartteken voor toren in deze Stoppelrit verdacht veel lijkt op een genummerd punt moeten we maar voor lief nemen (hierover was wel enige discussie)!?
 
[5] Mee eens toch? Nee, natuurlijk niet, want juist vanwege dat kleine lusje naast punt 26 ligt de hele hoofdroute anders: die is helemaal niet a-b-c-d-e, maar a-b-lusje-b-e! En dan wordt de juiste controlereeks W-18-17-19-D-W (daar komt U nu vast zelf wel uit).
 
[6] U zal het vast wel vermoed hebben: ook hier is de boven gegeven oplossing foutief. De reden is dat er een weg loopt door de tekst "Winterkampen", halverwege a en b. Het gevolg daarvan is dat we na de G en de X niet meteen naar de U gaan, maar eerst rechtdoor en dan op de viersprong rechts, om via genoemde weg alsnog b te bereiken. Ook deze weg door-een-tekst blijkt echter door de uitzetter te zijn "aangelegd", zodat we verder naar het zuiden moeten: einde weg rechts, keren via de driehoek met pijl 8 (stempelcontrole H) en weer helemaal terug om nu wel controle U aan te doen. Juist is dus H-N-L-G-X-H-U.
Ook in dit geval laat ik de originele kaart zien. Logisch dat die weg er niet is...
 
Het moet niet gekker worden: een Beltmanrit zonder Beltmanpuntjes? Henks nieuwste hobby is blijkbaar wegen door kaartteksten en verstopte ommetjes. Ook leuk hoor! Wat zou hij volgend jaar weer verzinnen?


Login

Inloggen voor NRF-functionarissen