Samenvattende informatie ten behoeve van onze leden

Op 17 februari 2015 heeft het bestuur van de NRF vergaderd in het NBC te Nieuwegein. Zoals toegezegd treft u, van de meest belangrijke besproken onderwerpen, onderstaande samenvatting aan.

Bestuursaangelegenheden

Onze voorzitter is er in geslaagd het bestuur van de NRF te versterken met maar liefst drie nieuwe bestuursleden. Drie  leden van de voormalige werkgroep Promotie Rittensport zijn bereid gevonden het bestuur te versterken. We hebben besloten deze drie leden, tijdens de ALV 2015, voor te dragen als bestuursleden van NRF.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 21 april 2015, aanvang 20.30 uur, zoals de laatste jaren gebruikelijk, in het NBC congrescentrum NBC te Nieuwegein.

Op 1 april 2015 worden de uitnodiging, de agenda en de diverse jaarstukken naar de besturen van de bij de NRF aangesloten verenigingen en stichtingen gestuurd. Reserveert u 21 april 2015 in uw agenda. Wij hopen op een grote opkomst.

Financiën

Financieel staan we er redelijk voor. De vergaderkosten moeten worden verlaagd.

Website/Facebook en twitter           

De 1e fase van de website is vanaf januari 2014 operationeel. Sinds kort kunnen we nu ook gebruik maken van Facebook en Twitter.We gaan op korte termijn de meest efficiënte manier uitwerken om ritinformatie en verenigingsnieuws van en door onze leden op de site te plaatsen.

Commissie Promotie Rittensport

Tijdens de bestuursvergadering in de versterkte samenstelling is invulling gegeven aan een nieuwe Commissie Promotie Rittensport. Het is voor iedereen duidelijk dat daar het komende jaar veel energie in moet worden gestoken om te voorkomen dat de vergrijzing zijn tol gaat eisen. We moeten manieren vinden om andere mensen te enthousiasmeren voor onze sport.

De commissie bestaande uit vier bestuursleden komt op 10 maart 2015 voor het eerst bij elkaar om de bestuursopdracht te formuleren.   

Sportzaken

  • Structuur rittensport/routebeschrijving TRR1, TRR 2 en TRR 3

Er wordt hard gewerkt aan deze reglementen die we in 2015 hopen af te ronden.

  • Peilstok

Er is een redelijke respons die een goed eerste beeld geeft van de waardering van de kampioensritten van 2014. De ontvangen reacties van elke kampioensrit, zullen binnenkort naar de desbetreffende organiserende vereniging worden gestuurd.

  • Licenties 2015

De eenmalige licenties zijn verstrekt aan de secretarissen van de verenigingen.

Prijsuitreiking NRF 2014 op zaterdag 17 januari 2015

De prijsuitreiking was ook dit keer erg geslaagd. Het Healey museum is een leuke locatie, de catering was goed en de stemming onder de ruim tachtig aanwezigen was geanimeerd.

 

Drunen, 17 februari 2015 C. (Sjef) Huijbregts, secretaris NRF